Bene Technology Co.,Ltd.
simg01
simg02
simg03
 
제목 2021 피펫 Capp_Product_Catalogue_EN
작성일자 2021-01-06
2021 Capp_Product_Catalogue_EN 피펫
 
저렴하게 TIP 구입 필요시 연락 주세요.
역사가 있는 덴마크 피펫들을 소개합니다
첨부파일
Capp_Product_Catalogue_EN 2021.egg
조회수 718


주소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 129, 704호 (논현동,거평타운) │ 상호 : 베너테크놀로지(주)
전화 : 02) 517-9125, 02)517-9120 │ 팩스 : 02) 3444-9125 │ CP : 010-4466-3284
(#625,Geopyeong Town) 129,Bongeunsa-ro, Gngnam-gu,Seoul,Korea(06121) │ Tel: +82-2-517-9125 │ Fax: +82-2-3444-9125
Copyright ⓒ Bene Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.